Zabawa w przechodzenie pod sznurkiem

Trivia-Games-for-Parties6

To jedna z popularniejszych zabaw i jedna z tych, do których nie trzeba bardzo nikogo namawiać. Dobrze znane, proste zasady i atrakcyjność zabawy sprawiają, że łatwo znajdują się chętni. I choć do niektórych zabaw dj na wesele musi się trochę postarać, aby znaleźć chętnych, to tutaj nie ma takiej potrzeby. Zabawa polega na tym, że […]

Powtórzenie do sprawdzianu 3

Migracje na świecie Migracje – są to wszelkie przemieszczania ludzi Imigracje – napływ ludności na dane terytorium Emigracje – odpływ ludzi z danego terytorium Remigracje – powrót emigrantów do poprzedniego miejsca zamieszkania Saldo migracji – różnica między liczbą imigrantów a emigrantów Migracje dzielimy ze względu na: 1. Czas trwania – Migracje stałe – wiążą się z […]

Średniowiecze CZ2

etos rycerski – wartości, obyczaje, wzory postępowania, składające się na styl życia rycerzy kodeks rycerski – niepisany zbiór zasad według których musiał postępować rycerz. Ideał rycerza: został przedstawiony w: ,,Pieśń o Rolandzie”, ,,Tristan i Izolda” oraz ,,Krzyżacy”. Ideał rycerza: – szlachcic – honorowy – odważny, waleczny – zdolny do poświęceń – religijny – nie mógł […]

Starożytność, Biblia – Podsumowanie informacji

Etymologia nazwy Biblion – zwój papieru Biblia – księgi Biblia – zbiór ksiąg do których odwołują się 3 wielkie religie: chrześcijaństwo, judaizm, islam Czym jest Biblia? – święta księga – źródło historyczne – dzieło literackie Podział ksiąg biblijnych Księgi historyczne Stary Testament: – Księga Jozuego – Księga Sędziów – Tora (pięcioksiąg) Nowy Testament: – Ewangelie […]

Future Perfect Continuous

Zastosowanie Ten czas określa czynność, która najczęściej już trwa, a która zakończy się w określonym momencie w przyszłości. I think we will have been staying in this traffic jam for six hours before we leave LA. Myślę, że postoimy w tym korku z 6 godzin zanim wyjedziemy z Los Angeles. Twierdzenia   podmiot + will […]

Future Perfect

Zastosowanie Czas Future Perfect jest używany do określenia czynności, która skończy się zanim zacznie się następna czynność*, bądź też zakończy się przed pewnym określonym czasem (punktem) w przyszłości. I will have finished the book before he comes back. Skończę tę książkę zanim on wróci. Twierdzenia podmiot + will have + czasownik w III formie   They […]

Future Continuous

Zastosowanie 1. Gdy mówimy o ciągłej czynności, która będzie (lub nie będzie) się działa w przyszłości (w wyniku planu, ustaleń, harmonogramu) We’ll be staying at home all day. – Będziemy w domu przez cały dzień. Twierdzenia podmiot + will be + czasownik z końcówką -ing I will be watching TV tomorrow at 7. – Jutro o siódmej […]

Future Simple

Zastosowanie 1. Jeśli podejmujemy decyzję (zazwyczaj jest to spontaniczna decyzja, podjęta w chwili wypowiadania jej) I’ll call you tomorrow. – Zadzwonię do ciebie jutro. 2. Uważamy jakieś wydarzenie za pewne lub bardzo prawdopodobne: I’m sure we will pass the exam. – Jestem pewien, że zdamy ten egzamin. Twierdzenia podmiot + will + czasownik w formie podstawowej I will […]

Wprowadzenie do średniowiecza

Cezury czasowe Początek: 476 r. n.e – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego Koniec:  1440 r – wynalezienia druku 1453 – upadek cesarstwa bizantyjskiego 1492 – odkrycie ameryki Cezury czasowe średniowiecza w Polsce Początek: 966 – chrzest Polski Koniec: 1410 – bitwa pod Grundwaldem Etymologia nazwy Nazwa ta pochodzi od łacińskiego terminu „medium aevum” czyli „wieki średnie”. Została […]